ടോക്റേ മുന്നേറുന്നു

വിലനിർണ്ണിത മെസൻജറായ വാട്ട്സപ്പിൻറെ ഭീഷണി ഭേദിച്ചു കൊണ്ട് സൌജന്യ ആപ്പ് ആയ ടോക്റേ മുന്നേറുന്നു.സൌജന്യ കോളിങ്ങും ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിൻറെ പ്രത്യേകത. ഡൌണ്ലോഡിന് click here

Post a Comment

Previous Post Next Post