ഹൃദയം കവരുന്ന 7 ചിത്രങ്ങൾ

1.
സൌജന്യ ആലിംഗനങ്ങൾ2.
ഭാര്യക്കൊരു ഗ്രീറ്റിംങ്സ് കാർഡ്


3.
പച്ചമരത്തണലിൽ അൽപം വിശ്രമം

4.
ഒരുമയുള്ള പുഞ്ചിരി


5.
അച്ഛനെയാണെനിക്കിഷ്ടം


6.
കൈ പിടിച്ച് നടന്നവർ

7.
ഭക്ഷണം തരുന്നതും കാത്ത്

Post a Comment

Previous Post Next Post